محلول تغییر رنگ بزرگ

product7

محلول تغییر رنگ بزرگ

واکس تغییر رنگ بزرگ

محصول تغییر رنگ ستاره با کیفیتی عالی می توانـد بـرای تغییـر رنگ سطـوح چرمی و مشمـع بـه رنگ هـای قهـوه ای و مشکـی بکار رود .

 

  • حجم : 240 میلی لیتر
  • رنگهای موجود : قهوه ای ، مشکی